صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۰۷,۰۸۲ ۴.۸۴ % ۲۲۳,۹۰۱ ۱۰.۱۲ % ۱,۱۷۱,۴۶۹ ۵۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۷۱,۳۰۹ ۳۰.۳۴ % ۱۹,۰۰۳ ۰.۸۶ % ۱۹,۷۵۶ ۰.۸۹ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۰۶,۱۱۵ ۴.۸ % ۲۲۳,۶۰۴ ۱۰.۱۲ % ۱,۱۶۹,۳۳۰ ۵۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۷۰,۲۹۰ ۳۰.۳۳ % ۲۰,۷۸۶ ۰.۹۴ % ۱۹,۹۱۴ ۰.۹ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۰۶,۱۱۵ ۴.۸ % ۲۲۳,۶۰۴ ۱۰.۱۲ % ۱,۱۶۹,۱۸۰ ۵۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۷۰,۲۹۰ ۳۰.۳۴ % ۲۰,۴۱۴ ۰.۹۲ % ۱۹,۹۱۴ ۰.۹ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۰۶,۱۱۵ ۴.۸ % ۲۲۳,۶۰۴ ۱۰.۱۳ % ۱,۱۶۹,۰۳۰ ۵۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۷۰,۲۹۰ ۳۰.۳۴ % ۲۰,۰۴۵ ۰.۹۱ % ۱۹,۹۱۴ ۰.۹ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۰۵,۰۲۶ ۴.۷۷ % ۲۲۲,۲۵۴ ۱۰.۰۸ % ۱,۱۶۶,۲۲۳ ۵۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۷۱,۲۶۱ ۳۰.۴۶ % ۱۹,۵۲۹ ۰.۸۹ % ۱۹,۷۷۰ ۰.۹ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۰۵,۰۲۶ ۴.۷۷ % ۲۲۲,۲۵۴ ۱۰.۰۸ % ۱,۱۶۶,۰۷۴ ۵۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۷۱,۲۶۱ ۳۰.۴۶ % ۱۹,۱۵۸ ۰.۸۷ % ۱۹,۷۷۰ ۰.۹ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۰۵,۰۲۶ ۴.۷۷ % ۲۲۲,۲۵۴ ۱۰.۰۹ % ۱,۱۶۵,۹۲۴ ۵۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۷۱,۲۶۱ ۳۰.۴۷ % ۱۸,۷۸۸ ۰.۸۵ % ۱۹,۷۷۰ ۰.۹ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۰۳,۴۶۴ ۴.۷۱ % ۲۲۰,۶۵۶ ۱۰.۰۴ % ۱,۱۶۴,۸۵۳ ۵۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۷۰,۱۵۰ ۳۰.۵ % ۱۹,۲۵۹ ۰.۸۸ % ۱۸,۸۰۵ ۰.۸۶ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۰۳,۴۷۵ ۴.۶۷ % ۲۲۰,۹۷۲ ۹.۹۸ % ۱,۱۶۴,۰۰۳ ۵۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۳۵۹ ۳۱.۱۷ % ۱۷,۵۸۲ ۰.۷۹ % ۱۸,۷۶۷ ۰.۸۵ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۰۰,۳۲۹ ۴.۵۴ % ۲۱۷,۸۷۲ ۹.۸۶ % ۱,۱۶۳,۶۰۶ ۵۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۹۳,۱۸۳ ۳۱.۳۸ % ۱۸,۰۹۴ ۰.۸۲ % ۱۵,۸۹۴ ۰.۷۲ %