صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱( حسابرسی شده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مانی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود