صندوق قابل معامله مانی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۷۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/18 12,050 12,035 12,035 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,205,223,109,624
2 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/17 12,042 12,028 12,028 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,203,933,324,293
3 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/16 12,040 12,025 12,025 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,203,475,984,941
4 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/15 12,038 12,023 12,023 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,203,021,192,823
5 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/14 12,006 11,991 11,991 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,197,229,904,525
6 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/13 12,003 11,988 11,988 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,196,772,837,567
7 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/12 12,001 11,986 11,986 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,196,316,789,398
8 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/11 11,974 11,959 11,959 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,191,437,718,018
9 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/10 11,963 11,949 11,949 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,189,473,121,240
10 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/09 11,959 11,944 11,944 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,188,717,515,039
11 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/08 11,958 11,944 11,944 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,188,597,318,096
12 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/07 11,953 11,940 11,940 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,187,815,287,783
13 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/06 11,951 11,937 11,937 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,187,333,615,764
14 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/05 11,948 11,934 11,934 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,186,855,367,314
15 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/04 11,932 11,919 11,919 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,183,979,768,150
16 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/03 11,916 11,903 11,903 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,181,122,541,927
17 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/02 11,941 11,928 11,928 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,185,612,901,234
18 صندوق قابل معامله مانی 1401/05/01 11,962 11,949 11,949 0 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,189,478,404,480
19 صندوق قابل معامله مانی 1401/04/31 11,918 11,926 11,906 -20 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,185,415,771,022
20 صندوق قابل معامله مانی 1401/04/30 11,916 11,924 11,903 -21 0 185,040,940 0 1,800,000 183,240,940 2,184,925,683,213